குறைந்த இரைச்சல் கை உலர்த்தி

குறைந்த இரைச்சல் கொண்ட கை உலர்த்தி குறைந்த சத்தத்தின் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அதிக இரைச்சல் தேவைகள் உள்ள அலுவலகங்கள், மாநாட்டு அறைகள் மற்றும் பிற இடங்களில் பயன்படுத்தலாம்.குறைபாடு என்னவென்றால், உலர்த்தும் நேரம் நீண்டது, மின்சாரம் பெரியது மற்றும் கைப்பிடியில் உள்ள தண்ணீரை உலர்த்துவதற்கு வெப்பமூட்டும் கம்பியின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மின் நுகர்வு உள்ளது.